એમ કાંઈ – પરાજિત ડાભી

એમ કાંઈ જીવવાનું હોય ?

કેમ છો ? એવું યે પૂછે ન કોઈ

એમ કાંઈ જીવવાનું હોય ?

 .

આઘેરો ઊભો છે બાવળની કાંટ્યમાં

ચપ્પ્લ વિનાનો જીવ મારો

તરણાંનો ભાર પણ લાગે છે આકરો

માથે લીધો છે તોય ભારો.

 .

ગોતે છે અજવાળે, જાત જે અંધારે ખોઈ

એમ કાંઈ જીવવાનું હોય ?

 .

કુમળા આ હાથોમાં ફરફોલા પાડે છે

ઝાડવાનેકાપતી કુહાડી.

રણ જેવી ધગધગતી થઈ ગઈ છે શ્વાસોની

લીલી કુંજાર હતી વાડી.

 .

તૂટ્યો છે ભીતરનો બંધ, હવે કરવું શું

પાંપણને લોઈ.

એમ કાંઈ જીવવાનું હોય ?

 .

( પરાજિત ડાભી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.