ભારે વરસાદ (ચિત્રકથા)

Ghaduchi Talav Area, Valsad

Ghaduchi Talav Area, Valsad

.

DSC03268

.

Tariawad, Valsad

Tariawad, Valsad

.

Tariawad, Valsad

Tariawad, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

 

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

 

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

At Bandar Road, Auranga River, Valsad

At Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

At Bandar Road, Auranga River, Valsad

At Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

At Bandar Road, Auranga River, Valsad

At Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Lilapore Bridge, Valsad

Lilapore Bridge, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Custom House

Custom House

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “ભારે વરસાદ (ચિત્રકથા)

  1. જાણે કે વલસાડ’નું અપભ્રંશ થઈને ‘વરસાદ’ થઇ ગયું હોય તેટલું . . . જળ !

    આટલો વરસાદ તો હજી કુલ મળીને પણ રાજકોટમાં થયો નથી !!

  2. Heena Ben…..,
    It is really unreliable surprise for me …., I am on duty in night and I saw the photos. Especially number five …one . It is barought me in my past …2004. It was time of my engagement period and me and my wife …on Bedi Bandar at evening time. Suddenly rain started and we took place under that same tree…(vad naa ghatadar zad niche) . It was amazing moment …..today seen a photos I felt same rain here in Qatar. ( pure puroo bhijayi …gyoo)

Leave a Reply to babuvaishuabu Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.