ઉંદરોની સંસ્કૃતિમાં – સુરેશ દલાલ

ઉંદરોની સંસ્કૃતિમાં

બિલાડીની જેમ પાછળ પાછળ દોડવાનું

શેરીના કુત્તાની જેમ ભસવાનું

ખોટેખોટું, જુઠ્ઠેજુઠ્ઠું, હસવાનું

મગરનાં આંસુથી રડવાનું

પ્લાસ્ટિકનાં ફૂલથી ખીલવાનું

જીવન વિના જીવવાનું

ને જીવ્યા વિના મરવાનું.

આનું આ જ ચક્ર

આપણી જેમ વિધાતા પણ વક્ર

આકાશમાં ઊગે છે કાચનો

ને લાકડાનો ચંદ્ર

દરિયામાં મોજાંઓ પરાણે ઊછળે

કાગળનું સરોવર પ્રતિબિંબ પાડે નહીં

ઝાડની ડાળીઓ એકમેકમાં ગૂંચવાયેલી.

ભોંયભેગાં પડી રહ્યાં રૂનાં પંખીઓ

અનાથ, અસહાય, આશા વિનાના

-પોતાની ભાષા વિના.

 .

( સુરેશ દલાલ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *