તારી ગુલાબી હથેળી – સર્વેશ્વરદયાલ સક્સેના

પહેલી વાર

મેં જોયું પતંગિયું

કમલમાં રૂપાંતરિત થતું

પછી કમળ પરિવર્તન પામ્યું

ભૂરા જળમાં

ભૂરું જળ

અસંખ્ય પંખીઓમાં

અસંખ્ય પંખીઓ

રંગીન લાલ આકાશમાં

અને આકાશ રૂપાંતરિત થયું

તારી ગુલાબી હથેળીમાં…

આમ ને આમ મેં અનેકવાર જોયાં આંસુઓ

સપનામાં રૂપાંતરિત થતાં…

 .

( સર્વેશ્વરદયાલ સક્સેના, અનુ. સુરેશ દલાલ )

 .

મૂળ : હિન્દી

One thought on “તારી ગુલાબી હથેળી – સર્વેશ્વરદયાલ સક્સેના

Leave a Reply to pratikbutani Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.