મૃત્યુ – ડો. પ્રદીપ પંડ્યા

(૧)

મૃત્યુ એટલે…

તમે આંખ બંધ કરી દો

અને

પછી ખોલવાની નહિ

અથવા

તમારી આંખ ખુલ્લી હોય અને

કોઈ ધીમે રહીને બંધ કરી દે

 .

(૨)

રોજ સવારે, બપોરે અને રાત્રિએ

એલ્યુમિનિયમના કવરમાંથી થોડી

ગોળીઓ બહાર કાઢું છું અને ગળી જાઉં છું,

ગોળીઓ ખલાસ થાય તો બીજી લઈ આવું છું,

પણ તે દરેક ગોળી સાથે મારી એક ક્ષણ, દિવસ

અને વર્ષ ઓછા થતાં થાય છે.

તેને ક્યાંથી લાવીશ ?

 .

( ડો. પ્રદીપ પંડ્યા )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *