રસ્તાઓ… – દક્ષા વ્યાસ

Road

.

રસ્તા રસ્તા છે

રસ્તાઓ ચાલતા નથી, ચલાવે છે.

રસ્તાઓ દોડતા નથી, દોડાવે છે.

પાછે પગલે ઊડતા પહાડો

ને દોડતાં ઝાડો

ઘરઘરનાં ઝંખવાતાં દ્વારો

ને ડૂબતી તારની વાડો

દેખાડ્યાં કરે છે નિરંતર.

રાજાપાઠમાં

ચત્તાપાટ પડેલા

રસ્તાઓ

ધસમસતી મોટરો બાઈકો બસો ટ્રકોના

ઉઝરડાને ગણકાર્યા વગર

તાક્યા કરે છે ટગર ટગર

ટટાર છાતીએ

માથે ઝ્ળૂંબેલા

અનંત અંતરીક્ષને

હું અન્યમનસ્ક,

ચક્રની ગતિ સાથે ગતિ કરતિં મન

સોરાયા કરે અવિરત

લંબાતા જતા કાળા લિસોટાથી

વીંધાયા કરે ફોકટ.

 .

( દક્ષા વ્યાસ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *