માણસ હોવાની એક ભૂલ-હનિફ સાહિલ

ભાઈ ! હું તો માણસ હોવાની એક ભૂલ
સૌથી જુદાં છે મારા રસ્મો રિવાજ
અને સૌથી જુદાં છે ઉસૂલ
ભાઈ ! હું તો માણસ હોવાની એક ભૂલ

દરિયો કે સહરા કે મોજાં કે આંધીનો
સમજું છું એક જ સાર
હલ્લેસે હલ્લેસે કાપું છું રેતીને
પહોચું છું દરિયાની પાર
ઝાકળને આપું છું મૃગજળનું નામ
અને કંટકને કહું છું હું ફૂલ
ભાઈ ! હું તો માણસ હોવાની એક ભૂલ

હાથોની ઉષ્મા ઓગાળી પથ્થરને
મેં તો પીધા છે મોંઘેરાં પાણી
કાળમીંઢ ઇશ્વર ને તોડી તડાક
મેં તો વહેતી કરી છે સરવાણી
ધરતીના કણકણમાં ફાલી છે શાખાઓ
આકાશે મારા છે મૂલ
ભાઈ ! હું તો માણસ હોવાની એક ભૂલ

( હનિફ સાહિલ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *