પંખી – પન્ના નાયક

ઊડી ન શકતું
હું
એક નાનું પંખી
તમે મને બોલાવો
પણ
હું આવું શી રીતે ?
જુઓને,
મારી પાંખો-
દેખાય છે ને કપાયેલી ?
મારા પર
પથ્થર પડે છે તોય
હું
કશું કરી શકતું નથી.
હું ચાંચ ખોલું છું.
ના, પાણી માટે નહીં
ના, ચણ માટે નહીં
મારે કંઈ કહેવું છે
મારે કંઈ ગાવું છે
પણ
શબ્દો અટકી ગયા છે
ગીત ભટકી ગયાં છે
હું
બે ડગલાં ચાલું છું
ને
ઊડવાનો ચાળો તો કરું છું
પણ તરત ભાન થાય છે
કે
મારે પાંખો નથી.
જમીન સાથે માથું પટકું છું
પાંખો ઉગશે એવી આશાએ…

( પન્ના નાયક )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.