તૈયારી-જયા મહેતા

૧.
સૂરજ આથમવાની તૈયારી છે.
નીચે બાળકો રમે છે એના અવાજો સંભળાય છે
સાતમા માળની બાલ્કનીમાં હું બેઠી છું
હવે મારાથી અવાજો સહન થતા નથી
અવાજ ન કરો એમ બાળકોને કહેવાનું મન થતું નથી
હું જોયા કરું છું :
આકાશ ઝાંખું થતું જાય છે
સૂરજ આથમવાની તૈયારી છે.

૨.
સૂરજ આથમવાની તૈયારી છે.
બાળકો રમવાનું બંધ કરીને ઘરે ગયાં છે
હું સાતમા માળની બાલ્કનીમાં બેઠી છું
ચારે તરફ બધું શાંત શાંત છે
આ સ્મશાનવત શાંતિ મને અકળાવે છે
રમવાનું બંધ કરીને ઘરે જવાનું મારા હાથમાં નથી
હું જોયા કરું છું :
આકાશ ઝાંખું થતું જાય છે
સૂરજ આથમવાની તૈયારી છે.

૩.
હવે સૂરજ આથમી રહ્યો છે
નીચે કોઈ રમતું નથી, અવાજ કરતું નથી
ચારે તરફ અંધારું છવાતું જાય છે
સાતમા માળની બાલ્કનીમાં હું બેઠી છું
ગઈ કાલે પણ આમ જ અંધારું છવાતું હતું
હું જોયા કરતી બેઠી હતી
ને આજે પણ
જોયા કરું છું:
અંધારામાં ભળીને હું પણ અંધારું થતી જાઉં છું.
સૂરજ આથમી રહ્યો છે.

( જયા મહેતા )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *