થોભો જરા-પરાજિત ડાભી

તૂટલી આ નાવ છે, થોભો જરા.
તીવ્ર આ ઘેરાવ છે, થોભો જરા.

ફૂલનાં સ્પર્શો વડે જે છે થયા,
દૂઝતા એ ઘાવ છે, થોભો જરા.

હાથતાળી દઈ જશે અજવાશ પણ,
એક ક્ષણની છાંવ છે, થોભો જરા.

સૂર્ય ઓઢીને ફરે અંધાર એ,
ઊજળો દેખાવ છે, થોભો જરા.

જળ નથી, જળનું કપટ તો સ્પષ્ટ છે,
ચીતરેલી વાવ છે, થોભો જરા.

સત્યનું કાનસ ઘસી ઉજળી કરી,
વાત એ ઉડાવ છે, થોભો જરા.

શ્વાસની સાથે જ એ થાશે ખતમ,
જિંદગી તો દાવ છે, થોભો જરા.

( પરાજિત ડાભી )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *