મારે ટેરવે-આબિદ ભટ્ટ

સ્પર્શનો અભ્યાસ મારે ટેરવે,
શબ્દનો વિન્યાસ મારે ટેરવે.

સો અષાઢો સામટા વરસી જજે,
સાત રણની પ્યાસ મારે ટેરવે !

મેંશ આંજી સૂર્ય આંખે એટલે,
છે જરા કાળાશ મારે ટેરવે.

ચિત્ત ચગડોળે ચડે તો પૂછતે,
છે સકળનો ક્યાસ મારે ટેરવે !

ઝંખના તારી જ છે આઠે પ્રહર,
શ્વાસનો વિશ્વાસ મારે ટેરવે !

ભીતરે છે આગ એની જ્યોતનો,
ખૂબ છે અજવાસ મારે ટેરવે !

( આબિદ ભટ્ટ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.