મારું દીવાસ્વપ્ન-પન્ના નાયક

ધોધમાર વરસતા સ્નોમાં
તું આવીશ ત્યારે
હું નહીં હોઉં
પણ
દરવાજા પાસેના
પગલૂછણિયા નીચે મૂકેલી ચાવીથી
ઘર ખોલજે.
સ્ટવ પાસે
તપેલી, સાણસી
ચાની ભૂકી, ખાંડ, ને મસાલો મૂક્યાં છે.
હું
સંગીતના ક્લાસમાંથી
વેળાસર આવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.
ત્યાં સુધી
તું ગીતો સાંભળજે, ટીવી જોજે, છાપું વાંચજે.
મારા આવ્યા પછી
આડા પડ્યા પડ્યા
સુખના ઓડકાર આવે ત્યાં સુધી
વાતોમાં આપણે વિહરીશું.
મને ખબર છે કે
એ ક્યારેય આવવાનો નથી.
તો પણ
એને માટે મૂકેલી
ચિઠ્ઠીનું આ દીવાસ્વપ્ન….

( પન્ના નાયક )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.