પરછાઈ-નઈમ શેખ

જિન્દગાની સાવ હરજાઈ નથી,
તું નથીનો અર્થ તનહાઈ નથી.

ભાગ્ય સામે કર્મની મારી લડત,
સ્વસ્થ સ્પર્ધા છે હરીફાઈ નથી.

તું મળે છે કેટલાં વર્ષો પછી,
કેમ માની લઉં કે મહેંગાઈ નથી.

આંખ મીંચુ તો ય હું ગબડું નહીં,
મારી આજુ-બાજુમાં ખાઈ નથી.

છે બધું સુખદ પરંતુ દુ:ખ છે,
તું નથી ને તારી પરછાઈ નથી.

( નઈમ શેખ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *