રાખ્યો છે-સાહિલ

ક્યાં મને પારોપાર રાખ્યો છે,
ઉમ્રભર ઠારોઠાર રાખ્યો છે.

બાતમીદાર છું-તમારો હું,
તોય કાં બારોબાર રાખ્યો છે.

કોઈ બાજુ જરા ખસી ન શકું,
એટલો ધારોધાર રાખ્યો છે.

ફૂલ સમ મ્હેંકતાં શબદમાં પણ,
ભાર શું ભારોભાર રાખ્યો છે.

ના તૂટું એમ ના શકું વાગી,
એમ તેં તારોતાર રાખ્યો છે.

તેં ખુદા છીનવી ચરણ મારા,
ચોતરફ મારોમાર રાખ્યો છે.

એકલો ક્યાં મને દીધો પડવા,
હર ઘડી હારોહાર રાખ્યો છે.

હોલું ‘સાહિલ’ ભલે વમળ વાયે,
તેં સદા આરોઆર રાખ્યો છે.

( સાહિલ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.