કાંકરીચાળો-તુરાબ હમદમ

એક ચકલીએ અહીં માળો કર્યો,
ને જીવનનો અર્થ હુંફાળો કર્યો.

બાદબાકી તો બધાની થાય છે,
એમ સમજીને મેં સરવાળો કર્યો.

તાજગીનો થઈ ગયો દુષ્કાળ તો,
ફૂલ પાસેથી અમે ફાળો કર્યો.

લાગણીનું ઘર પડી પાદર થયું,
આમ કોણે કાંકરીચાળો કર્યો.

મન જરા મેલું થયું હમદમ અને,
આપણા આ હાથને કાળો કર્યો.

( તુરાબ હમદમ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.