આવી જા-રશીદ મીર

સાંજ આવી છે આવ, આવી જા,
હું છું એકાકી સાવ, આવી જા.

તારકોએ રચ્યો છે ચંદરવો,
છે અજબ ધૂપ-છાંંવ, આવી જા.

તારી ખાતર છે વૈભવો સઘળા,
છે બધા રખરખાવ, આવી જા.

તું કસોટીના રઢ કરે છે શું ?
કોઈ પણ રીતે તાવ, આવી જા.

કાફલો દૂર ગયો છે નીકળી,
આ છે અ6તિમ પદાવ, આવી જા.

આમ તો મીરે-કારવાં છું મગર,
બસ છે તારો અભાવ, આવી જા.

( રશીદ મીર )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.