નો’તી ખબર-સુરેશ ઝવેરી

પીઠ પાછળ ઘા થશે નો’તી ખબર,
આટલી વ્હા વ્હા થશે નો’તી ખબર.

જેમણે મારી સમસ્યાઓ ગણી,
એક બે બાવા થશે નો’તી ખબર.

એકના અડધા થયા જોયું અમે,
છેવટે પા પા થશે નો’તી ખબર.

ખાનગી રાખી શક્યા ના આપણે,
વાતના વાજા થશે નો’તી ખબર.

હુલ્લડોની વાત જેવી નીકળી,
પથ્થરો તાજા થશે નો’તી ખબર.

‘બેફિકર’ને કોઈ સમજી ના શક્યું.
ઝેરથી સાજા થશે નો’તી ખબર.

( સુરેશ ઝવેરી )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *