તરફડીને આવ્યા-તુરાબ ‘હમદમ’

આભને જાણે અડીને આવ્યા,
શોણલાં ઘોડે ચડીને આવ્યા.

એ જ છે સાચા સખા સાચા સગા,
એક બસ હાકલ પડીને આવ્યા.

હર્ષમાં પણ અશ્રુ ડોકાઈ ગયા,
દુ:ખ અહીં પણ દડદડીને આવ્યા.

આ કસોટી છે કવિતાની ખરી,
શબ્દ પણ અહીં તરફડીને આવ્યા.

કાલ જેનો ભાવ પૂછાતો નહિ,
આજ એ હીરા જડીને આવ્યા.

ના થવાનું થાય છે હમદમ અહીં,
આપણે ઘોડા ઘડીને આવ્યા.

( તુરાબ ‘હમદમ’ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.