કવિતાનું કૂંડાળું-પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા

કવિતા એટલે

કોઈએ કાળી વિદ્યા વાપરી

રસ્તાની વચોવચ કર્યું

એક મંત્રેલું કૂંડાળું

સાચવી સાચવીને ચાલો તો ઠીક

પણ જો ભૂલથી પગ પડ્યો અંદર

તો ધોળા દહાળે

ભર બજારે

તમને ઉતારી જાય અંદર એ કૂંડાળું

એની અંદર તમારી જિંદગી જો

ઉપાડીને મૂકી દે કોઈ

તો પછી એ થઈ જાય

તમારી મા, બહેન, બહેનપણીની

ગામ, પરગામ

શહેર, શરીર

બધી સરહદોને

ભૂંસી નાખતું

મસળી નાખતું

કોઈના શરીરને

કોઈની ઈચ્છાઓ સાથે

કોઈનાં આંસુને

કોઈના જીવ્યા ભેગું

કોઈના ઈતિહાસને

કોઈના ભાવિ સાથે

જેમાં છૂટું પડે ના

શું તારું

શું મારું

શું સાચું

શું ખોટું

શું વીત્યું

શું ભાખ્યું

અજબ છે

આ કવિતાનું કૂંડાળું.

 

( પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.