પતંગ-યોગેશ જોષી

(૧)

નાનકડા વાંસની ઉપર

કાંટા-ઝાંખરાં ભરાવીને

બનાવું છું ઝંડો,

પતંગ પકડવા !

એ ઝંડો ઊંચો કરીને

દોડ્યા કરું છું,

દોડ્યા જ કરું છું

કૈં કેટલાંય વરસોથી

કેવળ

એક પતંગ પકડવા !

છેવટે આજે

ઊંચા કરેલા એ ઝંડામાં

ફસાયું, પકડાયું

આખુંયે આકાશ,

અગણિત પતંગો સાથે,

પણ મારો પેલો

એક પતંગ ક્યાં ?!

 

(૨)

 

પતંગ નથી તો શું થયું ?!

મેં તો

કિન્યા બાંધી આકાશને

ને

મંદ મંદ વહેતા પવનમાં

ચગાવવા લાગ્યો આકાશ !

પવન વધ્યો;

હવે

દોર હાથમાં હોવા છતાંયે

હાથમાં રહેતું નથી

મસમોટા પાવલા પતંગ જેવું આકાશ !

પવન ખૂબ વધ્યો

હાથમાં દોર પકડેલો હું ય

ઊડવા લાગ્યો

ઊડતા આકાશની પાછળ પાછળ…

ને પવનની ગતિ તો વધ્યે જાય છે,

વધ્યે જ જાય છે…

હવે ?!

 

( યોગેશ જોષી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.