ઘણી છે વાત કહેવાની-‘યુસુફ’ બુકવાલા

ઘણી છે વાત કહેવાની બને છે જે, પ્રણય પહેલાં

નયન પાછળ રહે છે જાય છે દોડી હૃદય પહેલાં

 

ઉતાવળ છે સમજવા જિંદગીની ફિલસુફી તેથી

મરણ માગી રહ્યો છું બંદગીમાં હું સમય પહેલાં

 

સમજવું સહેલ થઈ જાએ બધાં ચાહનારા ને માટે

કથા તેથી પછી કહું છું, કહી દઉં છું વિષય પહેલાં

 

ખબર પડતી નથી ક્યાં જઈ અટકશે કૂચ માનવની

સફર પૂરી થઈ જાએ ખુદા મારી પ્રલય પહેલાં

 

જીવનના અંતમાં હસતું વદન એ રીતે મેં જોયું

વધુ તેજસ્વી જ્યોતિ થાય જે રીતે વિલય પહેલાં

 

ઘણા એવાય મિત્રો પણ મળે છે અમને મિત્રોમાં

કરે છે કામ શત્રુનું બતાવીને વિનય પહેલાં

 

સબક શીખી શક્યો છું જિંદગીમાં એટલો ‘યુસુફ’

નથી જાતી આ કાળી રાત સૂરજના ઉદય પહેલાં

 

( ‘યુસુફ’ બુકવાલા )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.