તો અજવાળું થશે !-ખલીલ ધનતેજવી

દીવાની સામે તમે સળગો તો અજવાળું થશે,

ચોતરફથી જાતને બાળો તો અજવાળું થશે !

 

એમ ન માનો દુવા માગો તો અજવાળું થશે,

રાતભર અંધારાને પીંખો તો અજવાળું થશે !

 

સુખનો સૂરજ ઊગવાની આશમાં જાગ્યા કરો,

રાત આખી આંખોમાં કાપો તો અજવાળું થશે !

 

ઊંઘમાં તો બાળકો પણ હસતાં રડતાં હોય છે,

જાગતા સ્વપ્નું તમે જોશો તો અજવાળું થશે !

 

આંધળી બહેરી ને મૂંગી માન્યતા તોડો હવે,

અંધશ્રદ્ધાઓ બધી ત્યાગો તો અજવાળું થશે !

 

આપણી તકદીરની પણ ફિલસૂફી બસ એ જ છે,

સૂઓ તો અંધકાર ને જાગો તો અજવાળું થશે !

 

હા ખલીલ આજે સભામાં એકલા નાં આવશો,

એમને પણ સાથે લઈ આવો તો અજવાળું થશે !

 

( ખલીલ ધનતેજવી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.