અણસાર મળે જો-ભાવેશ ભટ્ટ

છું પેરવીમાં હું જોઈ અણસાર મળે જો,

કૈં આજીજી કરવાનો અધિકાર મળે જો.

 

દુનિયાની શિલામાંથી કોઈ શિલ્પ બનાવું,

બસ એના વિરહનું મને ઓજાર મળે જો.

 

પહેલાં તો તરત જીભને કાપી દઉં એની,

બોલે છે ભીતરમાં એ કદી બ્હાર  મળે જો.

 

આ શ્વાસના રસ્તે પછી જાજમને બિછાવું,

અધકચરા પ્રસંગોનો કશો સાર મળે જો.

 

મારગમાં મળ્યા આભના બિનવારસી ટુકડા ,

સુપરત કરી દઉં કોઈ હકદાર મળે જો.

 

સૌ પોલ ખૂલી જાય ટહુકાઓની ત્યારે,

વૃક્ષોના હવડ મૌનને ઉદ્દગાર મળે જો.

 

( ભાવેશ ભટ્ટ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.