એ સામે જુએ છે-શૈલેષ ટેવાણી

ટીકી ટીકીને એ સામે જુએ છે,

મન ફાવે ત્યારે એ સામે જુએ છે.

 

સરનામું મારું ને તેનું છે જુદું,

પરિચય વિના શું એ સામે જુએ છે ?

 

ઝગડે તો જાણું, રીસમાં પ્રમાણું,

મૂંગા રહીને એ સામે જુએ છે.

 

કોઈ માર્ગમાં તો એ મળતાં નથી ને,

બધી કેડી કેડી એ સામે જુએ છે.

 

ઈશ્વર વિના કોણ હિંમત કરે આ ?

દુ:ખમાં ને સુખમાં એ સામે જુએ છે.

 

( શૈલેષ ટેવાણી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.