છેતરી ગયા-તુરાબ હમદમ

વાતો વણી વણીને કોઈ છેતરી ગયા,

જુઠ્ઠું ભણી ભણીને કોઈ છેતરી ગયા.

 

ઊભા કરીને ભેદ જુઓ ઊંચનીચના,

ભીંતો ચણીચણીને કોઈ છેતરી ગયા.

 

મરહમ રૂપે નમક એ સદા છાંટતા રહ્યાં,

જખ્મો ખણીખણીને કોઈ છેતરી ગયા.

 

મતલબ પૂરો થતાં જ એ વેરી બની ગયા,

નીજનો ગણી ગણીને કોઈ છેતરી ગયા.

 

મૃગલાનું રૂપ લઈ અને સીતાહરણ થયું,

જગના રણીધણીને કોઈ છેતરી ગયા.

 

મોતીની જેમ પ્રેમનું ‘હમદમ’ જતન કર્યું,

એ પણ ચળી ચળીને કોઈ છેતરી ગયા.

 

( તુરાબ હમદમ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.