ભીતર જંતર વાગે-પુષ્કરરાય જોષી

ભીતર જંતર વાગે

કાળી ભમ્મર રાતલડી પણ

તેજલવરણી લાગે…

 

સૂનું સૂનું આંગણ મારું

ચેતનવંતુ લાગે;

મૂંગી મૂંગી ભીંતો જાણે

વાતો કરતી લાગે.

તમરાં કેરાં મીઠાં સૂરે

ફળિયું આખું જાગે…

ભીતર જંતર વાગે

 

દલડાં કેરો દરિયો ડોલે

મનની નાજુક નૈયા,

આનંદ કેરાં ઓઘ ઊછળે

આતમ ખુદ ખેવૈયા

દૂર દૂર દેખાતી મંઝિલ

હાથવેંતમાં લાગે…

ભીતર જંતર વાગે

 

( પુષ્કરરાય જોષી )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.