હવે જીવે છે

અંદર ઊછરતું મરવું લઈને હવે જીવે છે

માણસ નર્યું નિતરવું લઈને હવે જીવે છે

 

તરણાને બાઝી તરવું લઈને હવે જીવે છે

બસ એ રીતે અમરવું લઈને હવે જીવે છે

 

એ ચાર ભીંત વચ્ચે સ્થાપી નવું સિંહાસન

અનહદ સુધી પ્રસરવું લઈને હવે જીવે છે

 

પંખીના એક ટહુકે ઝૂમી ઊઠેલું જંગલ

આખ્ખુંયે ખિસ્સે ભરવું લઈને હવે જીવે છે

 

એને ખબર નથી કે, શું શોધ ? શું ઊડવું ?

એક ખંતથી વિહરવું લઈને હવે જીવે છે

 

યાત્રા અને સફરનો નખશિખ ભોમિયો થઈ

સમજણનું ભાથું ગરવું લઈને હવે જીવે છે

 

પોતાના ઘરનો રસ્તો સુદ્ધાં ગયો છે ભૂલી

કોઠે પડ્યું વિસરવું લઈને હવે જીવે છે

 

( સંજુ વાળા )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.