પાંપણો ખૂલી-ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’

પાંપણો ખૂલી અને બિડાઈ ગઈ

એક આખી જિંદગી જીવાઈ ગઈ

 

આપ ખોવાઈ ગયા છો ખ્યાલમાં

વાર્તા તો ક્યારની વંચાઈ ગઈ

 

આપણે ઈતિહાસ વાગોળ્યા કર્યો

એમને ત્યાં પેઢીઓ બદલાઈ ગઈ

 

એમ કહીને આગ ના છટકી શકે

જાત પાણીની હતી ખર્ચાઈ ગઈ

 

સત્ય સંચો સીવતાં થાકી ગયું

જૂઠને ત્યાં મેડીઓ બંધાઈ ગઈ

 

( ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.