એનો હસ્ત-જયંત મહાપાત્ર

છોકરીનો હસ્ત અંધકારનો બનેલો છે

એને હું કેમ પકડું ?

 

છેદાયેલા મસ્તકોની જેમ લટકે છે શેરીના દીવા

અમારી વચ્ચેના ભયાવહ દ્વારને ઉઘાડે છે રક્ત

 

દેશનું વકાસેલું મોં ભીંસાય છે વેદનાથી

દેહ કણસે છે કંટક-શૈયા પર

 

આ છોકરી પાસે છે માત્ર બળાત્કાર થયેલું શરીર

જેના વડે હું તેની સમીપે પહોંચી શકું

 

મારા અપરાધભાવનો ભાર રોકી નથી શકતો

એને આશ્લેષમાં લેવાની મારી ઈચ્છાને

 

( જયંત મહાપાત્ર, અનુ : ઉદયન ઠક્કર )

 

મૂળ ભાષા : અંગ્રેજી

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.