ભૂલી ગયો છું!-કરસનસદાસ લુહાર

મારું જ નામ ને નકશો ભૂલી ગયો છું!

મારા સુધી જવાનો રસ્તો ભૂલી ગયો છું!

 

છે યાદ કે, હતો હું મોંઘો મનેખ અહિંયા;

પણ કેમ થૈ ગયો હું સસ્તો ભૂલી ગયો છું!

 

છેલ્લે રડ્યો’તો ક્યારે એનું નથી સ્મરણ તો-

ક્યારે મને મેં જોયો હસતો ભૂલી ગયો છું!

 

પથરાળ થઈ ત્વચા કે, તારા પ્રથમ સ્પર્શનો,

લાગ્યો’તો લોહીમાં એ ઝટકો ભૂલી ગયો છું!

 

આથી વધુ સજા શું હોઈ શકે મને કે-

હું મોર છું ને મારો ટહુકો ભૂલી ગયો છું!

 

( કરસનસદાસ લુહાર )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.