એ કારણથી-પૂર્વી ભહ્મભટ્ટ

એ કારણથી સંબંધોની હાલત છે બિસ્માર હંમેશાં,

‘હું’થી ‘હું’ની જુઓ કેવી ચાલે છે તકરાર હંમેશાં.

 

મારા માટે સહેલું છે, કે તારા દિલની ઝાળ ઝિલું હું,

દીપકની ગરમીને ઠારે કોણ બીજું ? મલ્હાર હંમેશાં.

 

હદપાર નશો હો તો જ મજા છે પ્રેમ, સુરા કે ભક્તિનો,

ઓછું વધતું તમને સોંપ્યું, હું તો થઈશ ચિક્કાર હંમેશાં.

 

મુઠ્ઠી ઊંચેરાએ એ માનવ, કેવી જાત સમાધિ લીધી,

જેસલ તોરલ નામ સ્મરું ત્યાં ખેંચે છે અંજાર હંમેશાં.

 

તાળી લાગી ગઈને ઝીણો નાદ થયો છે ‘આવો પ્યારા’,

અંદર નકરું અજવાળુંને અંધારા છે બહાર હંમેશાં.

 

( પૂર્વી ભહ્મભટ્ટ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.