લગાવ નથી-બકુલેશ દેસાઈ

લાગણીશીલ છું, લગાવ નથી

એકલા પડયાનો બચાવ નથી.

 

જિંદગીમાં કશીય રાવ નથી

એકે સીધો પડેલ દાવ નથી.

 

બાહુબળ પર મદાર છે મારો,

ભાંગીતૂટીય છો ને નાવ નથી.

 

એકધારો અહીં ઉનાળો કાં ?

ભાગ્યમાં કેમ ધૂપછાંવ નથી ?

 

એકધારી…નીરસ સફર મારી,

સુખનો એકાદ પણ પડાવ નથી.

 

હું જ માલિક છું મારી મરજીનો!

કોઈ પણ તાણ કે તનાવ નથી !

 

ભીંત કેવી છે મોં ન જોવાની !

સ્હેજ અમથીય આવજાવ નથી !

 

( બકુલેશ દેસાઈ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.