થઈ જઈએ રળિયાત-આંડાલ

આ માગશરનો મહિનો ને આ પૂર્ણચંદ્રની રાત,

ચાલો સખી નાહવાને જઈએ, થઈ જઈએ રળિયાત.

 

ગોકુળની સુંદર કન્યાઓ ગોકુળનો છે મહિમા,

સજીધજીને ચાલો સખી ! પછી જળમાં સરશું ધીમાં.

 

યશોદાની આંખોનો ઓચ્છવ; વનરાજ, નંદનો છોરો,

ઘનશ્યામ દેહ ને કમલનયન એ: નહીં આઘો નહીં ઓરો.

 

ચહેરો જેનો ચંદ્ર સમો ને બધાંયનું સુખધામ,

એ આપણને વરદાન આપશે: સ્તુતિમય સઘળાં કામ.

 

( આંડાલ, અનુ. સુરેશ દલાલ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.