ધુમાડો-રાકેશ હાંસલિયા

ભલે આજ છે આ ચલમનો ધુમાડો,

કડી એ જ બનશે અગમનો ધુમાડો.

 

નથી આયનામાં ચહેરો કળાતો,

નડે છે બધાને અહમનો ધુમાડો.

 

હૃદયમાં, ગલીમાં, નગરમાં, જગતમાં,

સકળમાં ભમે છે ભરમનો ધુમાડો.

 

થશે કેમ ઝાંખી પ્રભુની ભગતને ?

નડે છે નજરને ધરમનો ધુમાડો.

 

નહીં સાથ છોડે ભવોભવ બધાનો,

સદા સંગ રહેશે કરમનો ધુમાડો.

 

હવામાં ભળ્યું છે કશું તો સુગંધી,

હશે ધૂપ જેવો પરમનો ધુમાડો!?

 

કશું સિદ્ધ થાતું નથી અંત લગ પણ,

અહીં સૌ કરે છે જનમનો ધુમાડો.

 

મહેકે છે તેથી જ લોબાન જેવું,

નથી આ ગઝલ કૈ કલમનો ધુમાડો.

 

( રાકેશ હાંસલિયા )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.