ચારે કોર ગઢ હો-શૈલેશ ટેવાણી

ચારે કોર ગઢ હો ને ગઢની બ્હાર હોઈએ,

દીવાલ પાંચ પાંચ અને આરપાર હોઈએ.

 

પડખું સહજ રીતે ફરો તો ફરાય નહિ આમ,

ને આમ આપણે તો દેહપાર હોઈએ.

 

સઘળે જવાય કિન્તુ પહોંચાય નહિ કશે,

ને આયનાની સામે શું શર્મસાર હોઈએ.

 

મન પણ એ ક્ષણે તો ન આપણું હો મન,

ને મનના આપણે શું ગુનહગાર હોઈએ.

 

આં આપખુદી સ્વર ને આં બૂમ આપણી પણ,

સ્વયં સુધી ન પહોંચે જાણે બધિર હોઈએ.

 

( શૈલેશ ટેવાણી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.