આંખો મીંચીને-વસંત કામદાર

આંખો મીંચીને ભરી લીધાં છે શમણાં

ફૂલડાં ખીલ્યાં અને

ઝાકળ ઝીલ્યાં ને પછી

સૃષ્ટિનાં સૌંદર્ય નમણા રે નમણા…

 

મનડાંની મેડીથી નીરખી નજાકતને

છલકી ઉઠી મારી આંખ

હૈયામાં પ્રગટી ગઈ આભા અનેરીને

ફફડી વિહંગ તણી પાંખ

પંખી ઊડ્યાં અને

આકાશ આંબ્યા પછી

અંકાઈ પગલાંથી ભ્રમણા રે ભ્રમણા…

 

તારો ઉલ્લેખ છે ને તારી છે વાત અને

તારાં જ તૃણ અને તારાં જ વૃક્ષો ને

તારાં જ વૃક્ષોનાં પાન

આકાશ તારું અને

ધરતીએ તારી પછી

ઈશ્વર છે તારાં આ ઝરણાં રે ઝરણાં…

 

( વસંત કામદાર )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.