બીજું હું કાંઈ ન માગું-બાદરાયણ

આપને તારા અંતરનો એક તાર,

બીજું હું કાંઈ ન માગું:

સુણજે આટલો આર્ત તણો પોકાર

બીજું હું કાંઈ ન માગું

 

 

તુંબડું મારું પડ્યું નકામું,

કોઈ જુએ નહીં એના સામું.

બાંધી તારા અંતરનો ત્યાં તાર,

પછી મારી ધૂન જગાવું:

સુણજે આટલો આર્ત તણો પોકાર,

બીજું હું કાંઈ ન માગું.

 

એકતારો મારો ગુંજશે મીઠું,

દેખશે વિશ્વ રહ્યું જે અદીઠું.

ગીતની રેલશે એક અખંડિત ધાર,

એમાં થઈ મસ્ત હું રાચું:

આપને તારા અંતરનો એક તાર,

બીજું હું કાંઈ ન માગું.

 

( બાદરાયણ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.