રખડવા નીકળ્યો છું-પ્રહલાદ પારેખ

રખડવા નીકળ્યો છું

તરસ ને ભૂખ મારી તૃપ્ત કરવા કાજ

આજે આ ભટકવા નીકળ્યો છું.

 

વર્ષા નથી, છે વાદળાં,

શીતલ અને ધીમી ગતિની છે હવા,

મેદાન હરિયાળાં હસે,

ને દૂર એમાં ગાય કોઈ ભાંભરે;

કોઈ રંગીલું ગળું,

આ સીમને માધુર્યથી વળગી પડ્યું.

ક્યાંક છે તડકા તણું કો ચોસલું,

તાજું અને થોડું ગરમ:

એકાદબે બટકાં લઉં એને ભરી,

ને પછી તેની ઉપર

માટી તણી સોડમ ભરેલી આ હવા

ગટગટાવી લઉં જરી.

શી છે કમી? જહાંગીર છું,

-ને જહાંનું નૂર આ સામે ખડું!

 

( પ્રહલાદ પારેખ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.