દીવો રે પ્રગટાવો-વસંત કામદાર

દીવો રે પ્રગટાવો મારાં નાથ

કેડીને અજવાળો રે…

 

સાવ સૂની શેરીઓમાં

કોઈ મળતું નથી

નિર્જન આ પંથે કોઈ

નીકળતું નથી

એકલતાને ખાળો રે…

 

આંખો મારી બુઝાઈને

જાગે અંધારું થયું

આતમ કેરો દીવો લઈને

મારે ચાલવું રહ્યું

તિમિર ઘેરા ખાળો રે…

 

( વસંત કામદાર )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.