સમાવી લે સહજતાથી-જયંત ડાંગોદરા

સમાવી લે સહજતાથી બધા સંતાપ ગરમાળો,
ગયો મૂકી ઉનાળામાં ઊંચેરી છાપ ગરમાળો.

ભલે શમણાંય દાઝી જાય એવી લૂ પડે કાળી,
મહોરી ઊઠવાનો ત્યાંય આપોઆપ ગરમાળો.

દુણાયેલા જગતમાં એક બસ એનો સહારો છે,
સડક બંધાવનારા કર દયા, ના કાપ ગરમાળો.

પરિસ્થિતિ ગમે તે હોય પણ હારી જવાનું નહિ,
કહીને ગટગટાવી જાય સઘળો તાપ ગરમાળો.

નથી જોયાં કદી લીંબુ લટકતાં મૂછ પર એની,
છતાં લાગ્યો મને તો સૂર્યનોયે બાપ ગરમાળો.

( જયંત ડાંગોદરા )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.