સમણાંની ડાળે-ઇસુભાઈ ગઢવી

સમણાંની ડાળે ઉગ્યાં છે ગુલમહોર-
સાંજ ને સવાર આવી ઝૂર્યા કરે છે રોજ અકેકા પાંદડે ચકોર…
સમણાંની ડાળે ઉગ્યાં છે ગુલમહોર.

આંખો ચૂવે ને રૂવે પાંપણની ઝંખના, ઉઘાડા જીવતરની કોરી ખાય વંચના;
આંગણાની ધૂળમાં યાદોનાં રણ ઉગે,નેણામાં ઉગે છે થોર…
સમણાંની ડાળે ઉગ્યાં છે ગુલમહોર.

સુખનું એકાંત રોજ સાલે છે શૂળ થઇ,સ્મરણો આ મારગમાં ખટકે છે ધૂળ થઇ,
આવે અષાઢ કે’દી જીવતરના ટોડલે,કણસે છે રોજ અહીં મોર…
સમણાંની ડાળે ઉગ્યાં છે ગુલમહોર.

( ઇસુભાઈ ગઢવી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.