ગરમાળો ને ગુલમહોર-દેવાયત ભમ્મર

ગરમાળો ને ગુલમહોર આમ તો બેય ભાયું છે;
આ પીળો પરણેલો છે ને લાલની સગાયું છે.

એક આખો હાંફે છે,ને એક ત્રાડું નાંખે છે,
એક અનુભવી છે આદમી, એક હજુ વાયુ છે.
ગરમાળો ને ગુલમહોર આમ તો બેય ભાયું છે.

શરમાય છે એક; ને એક ઠેકા ઠેક,
એક ઉભો છે એક રંગો, એક વધારે ડાયું છે.
ગરમાળો ને ગુલમહોર આમ તો બેય ભાયું છે.

એક થાય રાતો ચોળ; એક છે ખુદ તરબોળ,
છે સંપાતી સમુદ્ર કાંઠે, એક ઘાયલ જટાયુ છે.
ગરમાળો ને ગુલમહોર આમ તો બેય ભાયું છે.

પ્રભુ જેવો પીતાંબરધારી; છે એક વળી અલગારી,
એક કરે ‘દેવ’ભજન,એક ને સુણવી શરણાયું છે.
ગરમાળો ને ગુલમહોર આમ તો બેય ભાયું છે.

( દેવાયત ભમ્મર )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.