સાંધણ-પન્ના નાયક

નાની હતી
ત્યારે રમતાં રમતાં
ફ્રોક ફાટી જાય
તો દોડીને
બા પાસે લઇ જાઉં:
‘જરા સાંધી આપોને.’
‘તું ક્યારે શીખીશ સાંધતાં? લે દોરો પરોવી આપ.’
હું દોરો પરોવી આપતી.
બા ફટાફટ ફ્રોક સાંધી આપતાં.

મારી ફોક પહેરવાની ઉંમરને વરસોનાં વરસો વહી ગયાં
અને બા પણ નથી રહ્યાં.
હવે
ઘણું બધું ફાટી ગયું છે,
ઉતરડાઈ ગયું છે.
સોય-દોરો સામે છે.
ચશ્માં પહેરેલાં છે
પણ દોરો પરોવાતો નથી.

કોણ જાણે ક્યારે
સાંધી શકાશે
આ બધું?

( પન્ના નાયક )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.