હું તને પ્રેમ ન કરું તો-નેહા પુરોહિત

હું તને પ્રેમ ન કરું તો શું થાય ?
વાદળો વરસવાનું બંધ કરી દે ?
અચાનક તાપ વધી જાય ?
દુનિયા થીજી જાય ?
ત્સુનામી આવે ?
પ્રલય આવે ?
ઉલ્કાપાત થાય ?
ના,
કદાચ
આમાનું કશું જ ન થાય..
હા
કશું જ નહીં થાય…
બસ,
તને
ગોકુળ
અને
દ્વારિકા
વચ્ચેનું

અં

સમજાઈ જાય !

 

( નેહા પુરોહિત )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.