રામભરોસે-મધુમતિ મહેતા

ઊંડી ખીણો, ઊંચા ડુંગર ચડવાનું છે રામભરોસે,

જીવ્યા જેવું જીવતર છે ને મરવાનું છે રામભરોસે.

 

હોડી ને ક્યાં હલ્લેસાં ક્યાં છે સઢ ને ક્યાં બેલીડા ?

પથ્થર જેવી જાત લઈને તરવાનું છે રામભરોસે.

 

જંગલની લીલાશ બનું કે પંખીની ઉડ્ડાન ભલે,

પાન બનું કે પીછું મારું ખરવાનું છે રામભરોસે.

 

કાણી કોડી ફાટલ જૂતાં, તરસી આંખો લાંબા રસ્તા,

યાદોનો લઈ ખજાનો ફરવાનું છે રામભરોસે.

 

હું છું સપનું કે જોનારો હું પ્યાદું કે હું રમનારો,

તર્કવિતર્ક બધા છોડી દઈ રમવાનું છે રામભરોસે.

 

( મધુમતિ મહેતા )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.