હોંભરજે-સુરેશ પરમાર ‘સૂર’

ચાલ તનઅ કવિતા હંભરાઉ, હખણો થૈન હોંભરજે;

ડાયો તો’તું છજ અલ્યા, પણ ડમરો થૈન હોંભરજે.

 

બાવો ‘ઓમ ઓમ’ બોલ છં, પણ તું ઈની મંઈ ના પડતો,

તું ફૂલની પોંખરિયો ઓઢી, ભમરો થૈન હોંભરજે.

 

આજ હધી તું ‘જાગો, જાગો’- એવું નહણક બોલ્યો છ;

કાલ ફરીથી હવાર પડઅ તાર, મરધો થૈન હોંભરજે.

 

ઓ પરભુ તું મારી હોમું, નંય આવઅ તો વોંધો નંય,

ઉં મંદિરમંઅ આવું તેદાડ, પથરો થૈન હોંભરજે.

 

‘સૂર’ના દરિયામંઈ માછલીઓ ઉછરી ઉછરીન ગાય ગીતો,

‘મનિયા’ જો તું બગલો છ, તો બગલો થૈન હોંભરજે.

 

( સુરેશ પરમાર ‘સૂર’ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.