મેરે ગુરુજીને-જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

મેરે ગુરુજીને જ્ઞાન બતાયો
જલ મેં થલ  ઔર  થલમેં  જલ  દિખલાયો
મેરે ગુરુજીને જ્ઞાન બતાયો
અખિયાં મીંચ ગુરૂ ધ્યાન લગાયા તો ગુરૂ થા  દેખનહારા
સાગરમેં ગાગર,ગાગરમે સાગર જિસકા ન કોઈ કિનારા
મેરો ભરમ સાઘરો મિટાયો
મેરે ગુરુજીને જ્ઞાન બતાયો
ગુરુ નિરંગ અતિ રંગ ધરે હૈં,રૂપ ધરે જૈસે  મહાશૂન ધારા
ના ગોવિંદા,ના હૈ ગુરુ વો, મેરા ગુરૂ અકલ
સકલસે પારા
ખુદીગૂફામેં ધૂનોરિ લગાયો
મેરે ગુરુજીને જ્ઞાન બતાયો
(  જયેન્દ્ર શેખડીવાળા )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.