તમોને એમ કે-વિકી ત્રિવેદી

તમોને એમ કે જે ચૂપ છે તેઓ ઠરેલાં છે,
હકીકતમાં ગળામાં એમના ડૂમા ભરેલા છે.
.
આ પાપીઓ સુખી કોઈ જુદી રીતે થયા છે દોસ્ત,
નહિતર હાય બે ત્રણ પાપ તો મેં પણ કરેલાં છે.
.
કાં તો નાદાન બાળક કાં અશિક્ષિત છે પ્રભુ મારો,
જે રીતે એણે મારા ભાગ્યમાં લીટા કરેલા છે.
.
બિચારો કૂતરાઓથી લડીને માંડ પહોંચ્યો મોર,
ને ઢેલે કીધું જાઓ આપનાં પીંછા ખરેલા છે.
.
હસું તો હોઠને દેખીને લાગે છે મને એવું,
કે જાણે ફૂલડાં કોઈ કબર પર પાથરેલાં છે.
.
વિના ટેકે હું પહોંચ્યો તો ઘણાને યાદ આવી ગ્યું,
આ સ્થાને આવવા માટે એ ક્યાં ક્યાં કરગરેલા છે?
.
હવે એ બિંદુ લાગે છે હતા પર્વત સમાં જે સુખ,
સુખો નાના થયા કે મુજ વિચારો વિસ્તરેલા છે?
.
( વિકી ત્રિવેદી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.