આ કવિતા એમના માટે-બ્રિંદા ઠક્કર

જે મને વખોડયા કરે છે,
વાતે વાતે સંતાપ્યા કરે છે,
જોઈતું નહિ આપીને –
સતત રઝળાવ્યા કરે છે..

આ કવિતા એમના માટે !

જે સતત આરોપો લગાવ્યા કરે છે,
સાંકળપણું જતાવ્યા કરે છે,
કશું જ નહીં બોલીને –
સતત સંભળાવ્યા કરે છે..

આ કવિતા એમના માટે !

જે દૂરથી સાદ પાડ્યા કરે છે,
રસ્તાઓ સંતાડયા કરે છે,
બધું જ બધું આપીને –
સતત કહેવડાવ્યા કરે છે..

આ કવિતા એમના માટે !

ને લખું નહિ તો બીજું કરું શું??

શબ્દો આપીને જે શબ્દાર્થ છીનવ્યા કરે છે…

આ કવિતા એમના જ માટે !!!

( બ્રિંદા ઠક્કર )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.