તો તમે રાજી ?-રિન્કુ રાઠોડ “શર્વરી”

નામ, રસ્તો ને નગર છોડી દઈએ, તો તમે રાજી ?

હોય ઈચ્છા તોય પાછા ના વળીએ, તો તમે રાજી ?

.

આપણા કિસ્સા વિશે કંઈ જાણવા ચાહે અગર કોઈ,

રણ, હરણ ને ઝાંઝવાં-એવું કહીએ, તો તમે રાજી ?

.

દિલ તમે તોડી શકો નૈં, એવું માને છે અહીંયાં સહુ,

જો અમે એ વાતમાં ખોટા પડીએ, તો તમે રાજી ?

.

મૃત્યુથી મોટી સજા આપી તમે એવું કહેવાશે,

તો હવેથી એકલાં જીવ્યાં કરીએ, તો તમે રાજી ?

.

હક જતાવી માંગ્યું પહેલીવાર કૈં, એમાં અમે રાજી,

હા, હવે રાજી થવું છોડી દઈએ, તો તમે રાજી ?

.

( રિન્કુ રાઠોડ “શર્વરી” )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.